Thước xám kiểm tra vải ISO105

Thước xám kiểm tra vải ISO105 được chia làm 5 bậc xám khác nhau. Tuân theo tiêu chuẩn GB/T250-GB/T251 và tiêu chuẩn quốc tế ISO 105/ A02 và ISO 105/A03.

Compare