Thước xám kiểm tra vải AATCC

Thước xám kiểm tra vải AATCC (xám chuẩn, thẻ xám) sử dụng để kiểm tra, đánh giá sự đổi màu của vải khi nhuộm, sử dụng trong ngành may mặc, dệt nhuộm.

Compare