THIẾT BỊ ĐO pH

Thiết bị đo pH là thiết bị được dùng để kiểm tra nồng độ pH của nước, đất, …

Nồng Độ pH là chỉ số đo hoạt động của các ion hiđrô (H+) trong dung dịch.

Nếu lượng ion H+ trong dung dịch nhiều, hoạt động mạnh thì dung dịch đó mang tính axit, ngược lại nếu lượng ion H+ thấp thì dung dịch đó có tính bazơ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.