Thước xám tiêu chuẩn ISO A03 kiểm tra độ dây màu vải

Thước xám kiểm tra sự dây màu vải được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn GB/T250-2008; ISO 105/A03, giúp đánh giá chính xác độ bền màu vải của sản phẩm.

Compare