Cung cấp thiết bị đo lường để kiểm tra chất lượng của sản phẩm.