Thước xám, thẻ xám, xám chuẩn dùng để kiểm tra độ dây màu, độ bền màu, độ thay đổi màu khi nhuộm vải, may mặc…