Bút đo sức căng bề mặt 40

Bút thử sức căng bề mặt 40 (Dyne Test Pen) là dụng cụ để thử nghiệm sức căng của bề mặt màng nhựa đặc biệt xác định hiệu quả của màng sau khi xử lý Corona. 

Compare