Bút đo sức căng bề mặt 38

Bút đo sức căng bề mặt 38 là giá trị trung bình. Nếu lần đầu tiên bạn thử nghiệm sản phẩm mà chưa biết giá trị sức căng bề mặt mẫu nên chọn giá trị 38mN/m.

Compare